1- سیم گرد لاکی :

با بهره برداری از ماشین آلات و خطوط جدید زاگرس سیم ، تولید انواع سیم لاکی گرد از سایز 0.08 الی 5.20 میلیمتر و براساس سفارش کارخانجات صنعتی و مصرف کنندگان و نیاز بازار مصرف طبق جداول استاندارد و زیر نظر سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی و استاندارد جهانی IEC و DIN تولید و عرضه میگردد.

2- سیم تخت لاکی:

با بهره برداری از ماشین آلات و خطوط جدید زاگرس سیم، تولید انواع سیم تخت لاکی از سایز 3 میلیمتر مربع تا 80 میلیمترمربع براساس سفارش کارخانجات صنعتی و مصرف کنندگان مطابق جداول استاندارد و زیر نظر  زیر نظر سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی و استاندارد جهانی IEC و DIN تولید و عرضه میگردد.