ناریخچه امروز

کارخانجات جدید زاگرس سیم

کارخانجات جدید زاگرس سیم در فضایی به وسعت ده هزار متر مربع با مطالعات و بررسیهای همه جانبه فنی علمی و تخصصی با انتخاب آخرین ماشین آلات و
 
تکنولوژی و فن آوری روز دنیا در صنعت سیم لاکی - گرد و تخت در نیمه دوم سال 1389 احداث و در نیمه دوم سال 1391 مورد بهره برداری قرار گرفته
 
است.