1- واحد تولیدی نمونه کشوری منتخب وزارت صنعت و معدن و تجارت – برق و الکترونیک سال 91   (تندیس)

2-واحد نمونه و کارآفرین برتر کشوری در بخش صنعت منتخب وزارت تعاون – کار و امور اجتماعی سال 91   (تندیس)

3-واحد نمونه کیفی منتخب اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان لرستان در سالهای 81-86-89-90

4-واحد نمونه صنعتی استانی منتخب اداره کل صنعت و معدن و تجارت استان در سالهای  84-86-89-90

5-واحد نمونه و کارآفرین برتر استانی در بخش صنعت منتخب  اداره کل تعاون – کار و امور اجتماعی استان لرستان سال 91

  01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 1007.jpg 1008.jpg 11.jpg